Cartea de identitate

tel: +04-0230-522813

Cererea pentru eliberarea actului de identitate se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa.
Actele de identitate care se eliberează cetăţenilor români sunt cartea de identitate şi cartea de identitate provizorie.
Cartea de alegător se eliberează odată cu cartea de identitate la împlinirea vârstei de 18 ani. Persoanele care deţin carte de alegător sunt obligate să o predea la ghişeu în momentul depunerii actelor, întrucât, odată cu noua carte de identitate se eliberează şi o altă carte de alegător.
Actul de identitate se eliberează pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă a titularului.
În sensul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.97/2005,republicată,cu modificările și completările ulterioare, prin act de identitate se ințelege cartea de identitate , cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.
Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este, după cum urmează:
 • 4 ani pentru persoanele cu vârstă cuprinsa între 14-18 ani;
 • 7 ani pentru persoanele cu vârstă cuprinsa între 18-25 ani;
 • 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
 • permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.
  În conformitate cu prevederile legale, cetăţenii sunt obligaţi să se prezinte, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel mult 180 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate deţinut, dar nu mai puțin de 15 zile, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.
  Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cerere pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
  Cazuri în care se eliberează o nouă carte de identitate:
  • la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
  • dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii;
  • în cazul schimbării domiciliului;
  • în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
  • în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
  • în cazul deteriorării actului de identitate;
  • în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate; la expirarea sau revocarea interdicţiei titularului de a se afla în anumite localităţi sau de a părăsi localitatea;
  • când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
  • în cazul schimbării sexului;
  • în cazul anulării;
  • pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

  ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

  Documente necesare:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal;
  • certificatul de naştere, original şi copie;
  • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
  • documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
  • certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

  La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

  ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

  Documente necesare:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • certificatul de naştere, original şi copie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
  • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că - identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu - imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
  • fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

  ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

  Documente necesare:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
  • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
  • hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
  • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
  • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

  În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

  ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEȚINUT ANTERIOR

  Documente necesare:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
  • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
  • hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
  • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
  • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
  • dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
  • un document emis de instituţii sau autorităţi publice - paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă, original şi copie;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

  ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU A RENUMEROTĂRII IMOBILELOR

  Documente necesare:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
  • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
  • hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
  • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
  • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

  Dacă dovada adresei de domiciliu se face cu declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

  În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, declaraţia poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural.

  ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂȚENIEI ROMÂNE

  Documente necesare:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Ministerul Justiţiei;
  • certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române);
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
  • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

  La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru străini pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

  ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : SCHIMBAREA DOMICILIULUI
  DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

  Documente necesare:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;
  • certificatul de naştere, original şi copie;
  • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
  • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
  • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
  • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
  • paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, original şi copie;
  • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

  ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENȚIUNII PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI

  Documente necesare:

  • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;
  • actul de identitate al solicitantului;
  • documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
  • actul de identitate al găzduitorului.

  DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE:

  • a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare;
  • b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
  • c) declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;
  • d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

  Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.