Acte de stare civilă - Înregistrarea divorţului administrativ

tel: +04-0230-522813

Înregistrarea divorţului administrativ      

     Potrivit dispoziţiilor art.164 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. 64/2011, ofiţerul de stare civilă poate constata desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie / din afara căsătoriei sau adoptaţi.
    Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.
    Model cerere divorţ
    

    La depunerea cererii de divorţ sunt necesare următoarele documente:
    - certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie;
    - documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie.
    - în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate, aceştia vor da o declaraţie în faţa ofiţerului de stare civilă în acest sens.
    La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiţerul de stare civilă delegat verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat, solicitând o declaraţie de menţinere a cererii de divorţ.
    Model "Declaraţie stăruinţă divorţ"
   

În situaţia în care ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ, completează o declaraţie de renunţare la cererea de divorţ.
    Model "Declaraţie renunţare la divorţ

    În cazul cetăţenilor străini certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate conform convenţiilor internaţionale şi tratatelor încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt.
    În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret.