DJEP
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor

tel: +04-0230-522813

          Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Suceava are următoarele atribuţii principale:

 • coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;
 • controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă şi a listelor electorale permanente;
 • actualizează, utilizează şi valorifică Registrul de evidenţă a persoanelor al judeţului Suceava;            
 • furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidentă a persoanelor, date necesare pentru actualizarea Registrului naţional de evidenţă a persoanelor;
 • asigură procurarea certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;
 • monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;
 • ţine evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2, şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;
 • centralizează şi întocmeşte situaţiile statistice, precum şi sintezele ce conțin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;
 • pe baza concluziilor rezultate din activitatea structurilor locale, formulează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii, completarea şi modificarea metodologiilor de lucru, extinderea ori restrângerea unor sfere de activitate;
 • oferă informaţii de specialitate, în cadrul programului de relaţii cu publicul.
 • Serviciul stare civilă are următoarele atribuții principale:

   • controlează și coordonează activitatea de stare civilă desfășurată de ofițerii de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor și primăriilor din județul Suceava;
   • eliberează extrase de pe actele de naștere, căsătorie și deces la cererea autorităților publice prevăzute art. 69 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   • asigură instruirea ofițerilor de stare civilă pentru perfecționarea pregătirii profesionale a acestora;
   • primește și distribuie în teritoriu listele de coduri numerice precalculate și verifică modul de atribuire, gestionare și înscriere a lor în actele de stare civilă;
   • se îngrijește de reconstituirea, prin copiere, a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse – parțial sau total – după exemplarul existent în arhiva proprie, certificând exactitatea datelor înscrise;
   • operează în registrele exemplarul II, în termenele legale, comunicările de mențiuni;
   • primește, verifică și avizează transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autoritățile străine, pentru cetațenii români;
   • primește, verifică și emite avizul conform în vederea rectificării actelor de stare civilă având în vedere referatul motivat al ofițerului de stare civilă și al actelor doveditoare depuse la dosar;
   • întocmește referate privind concluziile rezultate în urma verificărilor efectuate în dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativă și face propuneri motivate de aprobare sau respingere a cererii;
   • verifică și aprobă înscrierea mențiunilor cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanei sau cu privire la nume ori ca urmare a rectificării actelor de stare civilă, produse în străinătate;
   • verifică dosarele privind întocmirea actelor de naștere după împlinirea termenului de 1 an și întocmește avizul conform pentru întocmirea tardivă a actelor;
   • asigură prezența unui reprezentant la predarea-primirea gestiunii de stare civilă, cu ocazia schimbării din funcție a personalului cu atribuții de stare civilă, sau când, din diferite motive, acesta trebuie înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
   • constată contravențiile la regimul actelor de stare civilă prevăzute de Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
   • ține evidența și răspunde de buna conservare și asigurare a securității registrelor de stare civilă exemplarul II, a celorlalte documente aflate în arhiva stării civile, precum și a ștampilelor pentru mențiuni;
   • întocmește anual necesarul de certificate, registre de stare civilă și cerneală specială, pentru anul rmător, pe care le comunică Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor;
   • asigură consiliere de specialitate în vederea soluționării unor spețe din domeniul stării civile sesizate de serviciile publice comunitare locale și primăriile din județ ;
   • sesizează D.G.E.P. și organele Inspectoratului Județean de Poliție în cazul dispariției unor documente de stare civilă cu regim special de la  oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor;
   • solicită, centralizează și întocmește situațiile statistice și sintezele ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial și anual de către serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor, conform indicatorilor de stare civilă solicitați de către D.G.E.P. (transcrieri, schimbări de nume, identificări persoane, stabilirea identității unor categorii de persane, etc.) cu respectarea strictă a termenelor;
   • colaborează cu structurile subordonate ale Direcției Generale de Pașapoarte, ale Serviciului Cazier și Evidență Operativă, ale Direcției Generale a Finanțelor Publice pentru realizarea sarcinilor comune, precum și în scopul optimizării activității specifice;

   Serviciul de evidență a persoanelor are următoarele atribuții principale:

   • coordonează și controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale privind eliberarea actelor de identitate, a cărților de alegător, de gestionare și întocmire a listelor electorale permanente, precum și a altor documente în sistem de ghișeu unic;
   • monitorizează activitatea de eliberare a actelor de identitate desfășurată de serviciile publice  locale, în scopul identificării cauzelor sau condițiilor care pot favoriza ori determina  eliberarea actelor de identitate, ca urmare a declinării unei identități false pentru prevenirea acestor situații;
   • colaborează cu compartimentul informatic pentru verificarea calității datelor preluate în Registrul național permanent de evidență a persoanelor, de către serviciile publice comunitare locale;
   • colaborează cu autoritățile administrației publice locale, cu atribuții pe linia întocmirii și eliberării documentelor de identitate, mișcării populației și evidenței acesteia;
   • efectuează verificările operative solicitate de personalul M.A.I. cu privire la persoanele care nu au acte de identitate asupra lor și au fost reținute sau arestate, readmise, etc;
   • actualizează, utilizează și valorifică Registrul de evidență a persoanelor al județului Suceava;
   • centralizează și întocmește situațiile statistice, precum și sintezele ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial și anual de către serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor;
   • pe baza concluziilor rezultate din activitatea structurilor locale, formulează propuneri pentru îmbunătățirea activității, completarea și modificarea metodologiilor de lucru, extinderea ori restrângerea unor sfere de activitate;
   • oferă informații de specialitate, în cadrul programului de relații cu publicul.