Furnizare date

tel: +04-0230-522813

Datele cu caracter personal sunt prelucrate prin mijloace automatizate/manuale, destinate activităţii de evidenţă a persoanelor şi stării civile, în scopul cunoaşterii numărului, structurii şi mişcării populaţiei pe teritoriul României.

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, referitoare la:

 • date de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);
 • date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;
 • date referitoare la domiciliile şi reşedinţele acordate;
 • date referitoare la codul numeric personal atribuit.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor este reglementată de OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obţinerea, în prealabil, a consimţământului scris al persoanelor vizate. Consimţământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat.

Se consideră temei legal justificat, solicitările unor date cu caracter personal primite din partea organelor de poliţie, Ministerului Apărării, Serviciului Român de Informaţii, Parchetului, Justiţiei, instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţa persoanelor etc.

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, competenţa soluţionării acestui tip de cereri revine:

 • Serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor - pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât şi de persoanele fizice (art.5 lit.e) din O.G. nr.84/2001);
 • Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, pentru cererile formulate de persoanele juridice, conform art.14 alin.(1) lit.e din O.G. nr.84/2001 şi pentru cererile depuse de cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate anterior anului 1989 sau de reprezentanţii lor legali privind comunicarea datelor de identificare cu care aceştia figurează înscrişi în evidenţe, conform art. 14 alin. (1) lit. e^1 din OG nr. 84/2004.

Taxa pentru furnizarea datelor este diferenţiată în funcţie de volumul acestora, astfel:

 • conform dispoziţiilor art. 11 alin.(1) si (2) din OUG nr.97/2005, coroborate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 59/2005 privind unele masuri de natură fiscală pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denuminarea monedei naţionale, pentru soluţionarea unor cereri punctuale/volum redus, taxele pentru furnizarea datelor sunt, în prezent, de 5 lei RON/ persoană şi se achită în contul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor care înregistrează cererile; în conformitate cu prevederile Legii nr.117/1999 privind taxa extrajudiciară de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, fiecare cerere va fi timbrată cu un timbru fiscal în valoare de 5 lei .
 • pentru cererile la care se solicită un volum mare de date cu caracter personal, ce presupune exploatarea sistemelor informatice, taxa pentru furnizare date este de 120 lei (RON) /ora exploatare sistem informatic central sau 6,5 lei (RON) /ora exploatare sistem informatic teritorial; potrivit prevederilor art.11 alin.(3) (4) şi (5) din OUG nr.97/2005, furnizarea datelor se face în condiţiile stabilite de lege, pe bază de protocol, încheiat între M.A.I., prin D.E.P.A.B.D., şi beneficiar, care va conţine, în mod obligatoriu, destinaţia datelor, volumul şi structura acestora, suportul pe care se livrează şi măsurile de protecţie şi securitate a datelor prevăzute de lege, iar beneficiarii vor semna un angajament prin care se obligă să utilizeze datele numai pentru destinaţia stabilită şi să asigure protecţia şi confidenţialitatea acestora.

Potrivit prevederilor art.11 alin. (6) din OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările din RNEP, sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuţiilor legale, de către :

 • instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;
 • instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege;
 • casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
 • Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 • Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
 • instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor;
 • alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.

Extras din Legea nr.677 din 21 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.790 din 12.12.2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date