Acte de stare civilă - Înregistrarea căsătoriei

tel: +04-0230-522813

Întocmirea actului de căsătorie

     Căsătoria se încheie de către ofițerul de stare civilă la sediul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, al primăriei în a cărei rază de competență teritorială își are domiciliul ori reședința unul dintre viitorii soți sau, după caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul unității administrativ-teritoriale respective.
      Căsătoria se poate încheia și în afara sediului serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, cum ar fi grădinile publice, parcurile, muzeele și alte locuri în aer liber, la cererea viitorilor soți, cu aprobarea primarului.
       Prin excepție de la prevederile primului alineat, căsătoria poate fi încheiată la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la o altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau își au reședința viitorii soți, cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale unde se încheie căsătoria.

       Declarația de căsătorie se face personal de către viitorii soți, în scris, la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la primăria competentă, misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră unde urmează a se încheia căsătoria, și se publică în ziua în care a fost primită, prin afișare, în extras, în condițiile legii. În declarația de căsătorie, viitorii soți vor arăta că nu există niciun impediment legal la căsătorie și vor menționa numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei potrivit legii, legea aplicabilă regimului matrimonial, precum și, în cazul aplicării legii române, regimul matrimonial ales.

       Vârsta matrimonială:
Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soți au împlinit vârsta de 18 ani. Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviințarea părinților săi sau, după caz, a tutorelui și cu autorizarea instanței de tutelă în a cărei circumscripție minorul își are domiciliul.

       Încheierea căsătoriei:
Căsătoria se încheie începând cu a 11-a zi de la depunerea declarației de căsătorie, dar nu mai târziu de a 30-a zi.
Încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului prevăzut la alineatul precedent poate fi încuviințată, pentru motive temeinice, dovedite cu documente justificative, de către primarul unității administrativ-teritoriale/șeful misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României unde urmează a se încheia căsătoria.
Dacă de la data depunerii declarației de căsătorie au trecut 30 de zile și căsătoria nu a fost încheiată ori dacă viitorii soți doresc să modifice declarația inițială, cu privire la numele de familie și/sau regimul matrimonial, aceștia vor face o nouă declarație de căsătorie.

Acte necesare:
    - actul de identitate în original și fotocopie (xerocopie);
    - certificatul de naștere în original și fotocopie (xerocopie);
    - certificatul medical prenupțial - valabil 14 zile de la data eliberării;
Dacă este cazul:
    - aviz medical în cazul minorului cu vârsta de minimum 16 ani;
    - certificatul de deces al soțului în original și fotocopie (xerocopie);
    - sentința de divorț în original și în fotocopie (xerocopie), cu mențiunea că aceasta a rămas definitivă, supralegalizată sau după caz apostilată conform Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961;
    - proces-verbal încheiat de către ofițerul stării civile și un interpret/interpret autorizat al limbajului mimico-gestual, în cazul în care unul dintre viitorii soți este persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate;
    - aprobarea instanței de tutelă, în cazul existenței unor impedimente rezultate din condițiile de rudenie firească sau adopție;
    - autorizarea instanței de tutelă în a cărei circumscripție își are domiciliul minorul care are împlinită vârsta de 16 ani; 
   -  încuviințarea scrisă a părinților în cazul minorilor cu vârsta de minimum 16 ani;