Acte de stare civilă - Înregistrarea naşterii

tel: +04-0230-522813

Întocmirea actului de naştere

 Întocmirea actului de naștere se face de personalul cu atribuții de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul ori, după caz, de către șeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră.

Declararea nașterii se face în termen de 30 de zile pentru copilul născut viu și în termen de 3 zile pentru copilul născut mort. Termenele se socotesc de la data nașterii. În cazul în care copilul născut viu a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile, declararea nașterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului.

Au obligația de a face declarația de naștere oricare dintre părinți, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligația declarării revine medicului, persoanelor care au fost de față la naștere, asistentului social sau, după caz, persoanei cu atribuții de asistență socială din unitatea sanitară în care a avut loc nașterea sau oricărei persoane care a luat cunoștință despre nașterea copilului.

Situaţii:

1. Înregistrarea naşterii copilului din căsătorie - Acte necesare:
    - certificatul medical constatator al naşterii;
    - certificatul de căsătorie al părinţilor copilului;
    - actul de identitate al mamei şi al declarantului;
Pentru copiii născuți de la data de 30.06.2016, în lipsa actului de identitate al mamei, întocmirea actului de naștere se face pe baza celorlalte documente și a documentului întocmit de reprezentantul poliției cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unității sanitare în care a avut loc nașterea, cu privire la datele de identificare a mamei, și a verificărilor în registrele de stare civilă sau în Registrul Național de Evidență a Persoanelor.


2. Înregistrarea naşterii copilului din afara căsătoriei - Acte necesare:
    - certificatul medical constatator al naşterii;
    - certificatul de naştere al mamei copilului;
    - actul de identitate al mamei şi al declarantului;
Pentru copiii născuți de la data de 30.06.2016, întocmirea actului de naștere al copilului, în cazul în care nașterea mamei nu este înregistrată, se face pe baza declarației scrise a persoanelor îndreptățite, conform legii, unui proces-verbal privind identitatea declarată de mamă, semnat de reprezentantul direcției generale de asistență socială și protecția copilului, de reprezentantul poliției și de cel al unității sanitare, a certificatului medical constatator al nașterii și a actului de identitate al declarantului. În acest caz, numele de familie și prenumele copilului se stabilesc prin dispoziție emisă în termen de 5 zile de la data solicitării de către primarul unității administrativ-teritoriale unde se înregistrează nașterea.

3. Recunoașterea copilului din afara căsătoriei și încuviințarea purtării de nume:
Copilul conceput și născut în afara căsătoriei poate fi recunoscut de către tatăl său.
Recunoașterea poate fi făcută prin declarație la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor unde a fost/sau este înregistrată nașterea copilului, prin înscris autentic sau prin testament.
Numele copilului din afara căsătoriei:
- Copilul din afara căsătoriei ia numele de familie al aceluia dintre părinți față de care filiația a fost mai întâi stabilită;
- În cazul în care filiația a fost stabilită ulterior și față de celălalt părinte, copilul, prin acordul părinților, poate lua numele de familie al părintelui față de care și-a stabilit filiația ulterior sau numele reunite ale acestora;
- Noul nume de familie al copilului se declară de către părinți, împreună, la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor la care a fost înregistrată nașterea;
- În lipsa acordului părinților instanța de tutelă hotărăște și comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor unde a fost înregistrată nașterea;
-În cazul în care copilul și-a stabilit filiația în același timp față de ambii părinți, aceștia declară împreună numele de familie al copilului la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor la care a fost înregistrată nașterea iar în lipsa acordului cu privire la numele de familie instanța de tutelă hotărăște și comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă.

Model „Declarație recunoaștere copil”

4. Înregistrarea copilului născut mort
    
Termen de înregistrare: 3 zile de la data nașterii.
5. Înregistrarea copilului născut viu care a decedat în intervalul celor 15 zile
    
Termen de înregistrare: 24 de ore de la data decesului.
6. Situaţii în care declararea copilului se face după expirarea termenelor prevăzute de lege:

După împlinirea termenului de 30 de zile de la data nașterii, întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor sau, după caz, al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București.
Înregistrarea nașterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării.
Acte necesare:
- cerere pentru înregistrarea nașterii;
- certificatul medical constatator al nașterii;
-certificatul de căsătorie al părinților copilului;
-actele de identitate ale părinților;
-expertiză medico-legală cu privire la data nașterii, în format lună, zi, și sexul persoanei, dacă nu există certificat medical constatator al nașterii;