Acte de stare civilă - Schimbarea numelui de familie si a prenumelui pe cale administrativă

tel: +04-0230-522813

   Schimbarea numelui de familie şi a prenumelui pe cale administrativă

    Competență: Cererea de schimbare a numelui se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului, în nume propriu ori prin împuternicit cu procură specială. În cazul cetățeanului român cu domiciliul în străinătate, cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în România. Cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România depun cererea la Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului București.

   Pentru minor, cererea de schimbare a numelui se face, după caz, de părinți sau, cu încuviințarea autorității tutelare, de tutore. Dacă părinții nu se înțeleg cu privire la schimbarea numelui/prenumelui copilului, va hotărî autoritatea tutelară.
Când cererea de schimbare a numelui/prenumelui minorului este făcută de către unul dintre părinți, este necesar acordul celuilalt părinte, dat în formă autentică sau în fața ofițerului de stare civilă.  Acordul nu este necesar în cazul în care celălalt părinte este pus sub interdicție ori este declarat judecătorește dispărut sau decăzut din drepturile părintești.
În cazul în care minorul a împlinit vârsta de 14 ani, cererea va fi semnată și de acesta.
Pentru persoana pusă sub interdicție, cererea de schimbare a numelui se face de către tutore, cu încuviințarea autorității tutelare.
În cazul în care părinții copilului sunt decedați, necunoscuți, puși sub interdicție, dispăruți, decăzuți din drepturile părintești ori declarați judecătorește morți și nu a fost instituită tutela, cererea de schimbare a numelui minorului se face de către structura publică specializată pentru protecția copilului din subordinea consiliului județean ori a consiliului local /al sectorului municipiului București.
Schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere odată cu schimbarea numelui de familie al unuia dintre părinți sau ulterior, pentru motive temeinice.

În situația în care ambii părinți solicită schimbarea numelui de familie, schimbarea numelui de familie al minorului este obligatorie și se realizează din oficiu. Schimbarea numelui de familie a minorului care a împlinit vârsta de 14 ani se realizează numai cu consimțământul acestuia.

Schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricând.


Acte necesare:
     - cererea de schimbare a numelui motivată - "Model cerere de schimbare nume"
     - actul de identitate și certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui, în original; originalul documentelor se fotocopiază și se restituie acesteia;
     - un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat, pe cheltuiala solicitantului, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an, în original sau, dacă există mijloace informatice de verificare a autenticității acestuia, se poate prezenta un exemplar al acestuia emis de pe exemplarul original;
     - consimțământul persoanei al cărei nume se solicită a fi purtat, dat în formă autentică sau în fața ofițerului de stare civilă, după caz;
     - consimțământul celuilalt soț, dat în formă autentică sau în fața ofițerului de stare civilăîn cazul schimbării numelui de familie comun sau reunit purtat în timpul căsătoriei;
     - încuviințarea instanței de tutelă, după caz;
     - certificat de cazier judiciar, pentru solicitanții care au împlinit vârsta de 14 ani;
     - orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale;
     - procură specială și copia actului de identitate al împuternicitului, în cazul în care schimbarea numelui este solicitată prin împuternicit cu procură specială.


  Sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:

     a) când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;
     b) când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte să îl obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume;
     c) când, din neatenţia ofiţerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoaşterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate menţiuni greşite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte;
     d) când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte și dorește simplificarea acestuia;
     e) când persoana în cauză este cunoscută cu un prenume ?i dore?te adăugarea acestuia la prenumele ini?ial, cu respectarea dispozi?iilor legale privind numărul maxim de cuvinte (3)din care poate fi format prenumele;
     f) când persoana în cauză poartă un nume de proveniență străină și solicită să poarte un nume românesc;
    g) când persoana și-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale administrativă, și dorește să revină la numele dobândit la naștere sau purtat anterior;
    h) când părinții și-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al părinților lor;
    i) când persoana în cauză solicită să poarte un nume de familie comun cu al celorlalți membri ai familiei;
    j) când unul dintre so?i sau ambii dore?te/doresc schimbarea numelui de familie comun sau reunit purtat în timpul căsătoriei, cu respectarea dispozi?iilor art. 282 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, ?i cu consim?ământul celuilalt so?, dat în formă autentică sau în fa?a ofi?erului de stare civilă;
    k) când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării nașterii, în formele prevăzute la art. 416 alin (1) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, însă, întrucât nu s-a încuviin?at ?i purtarea numelui de familie al acestuia, nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă;
    l) când prenumele purtat este specific sexului opus;
  m) când persoanei i s-a încuviințat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească și solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând hotărâre judecătorească definitivă;
    n) când persoana în cauză are numele schimbat în străinătate ?i nu are act administrativ străin, făcând dovada cu privire la aceasta cu pa?aportul/actul de identitate emis de autorită?ile străine;
    o) alte cazuri temeinic justificate;


  Sunt de asemenea considerate justificate și cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:

     a) când persoana în cauza a adoptat minori și dorește ca aceștia să poarte un alt prenume;
     b) când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morții unuia dintre soți, iar soțul supraviețuitor solicită să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naștere;
     c) când în urma divorțului un fost soț revine la numele de familie purtat anterior și care provine dintr-o altă căsătorie, de asemenea desfăcută prin divorț, și dorește să poarte numele dobândit la naștere;
     d) când în urma divor?ului un fost so? păstrează numele de familie purtat în timpul căsătoriei ?i dore?te un nume purtat anterior căsătoriei sau numele dobândit la na?tere;
     e) când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morții unuia dintre soți celălalt soț se recăsătorește și, ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta dorește să poarte numele de familie dobândit la naștere;
     f) când fostul soț dorește să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii, cu consimțământul fostului soț, dat în forma autentică sau în fața ofițerului de stare civilă;
    g) când părinții au divorțat, iar părintele care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei solicită pentru copil să poarte același nume de familie cu el;
    h) când s-a desfăcut adopția unei persoane căsătorite care are copii minori și în urma desfacerii adopției persoana în cauză revine la numele de familie avut înainte de adopție și dorește schimbarea numelui de familie al copilului/copiilor pentru a purta nume de familie comun;
    i) când unul dintre soți, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soț, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopție, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopției și celălalt soț dorește să poarte nume de familie comun cu acesta;
    j) când părintele căruia i-a fost încredințat un minor în urma divorțului solicită ca acesta să-i poarte numele de familie dobândit ca urmare a încheierii unei noi căsătorii, cu consimțământul soțului și al celuilalt părinte al minorului, dat în formă autentică sau în fața ofițerului de stare civilă;

    Schimbarea numelui de familie și/sau a prenumelui nu se admite dacă împotriva solicitantului a fost dispusă în condițiile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, o măsură de limitare a exercitării dreptului la liberă circulație în străinătate, pe durata existenței unei astfel de măsuri sau dacă în ultimii 5 ani solicitantul a fost:
    a) condamnat, pentru fapte săvârșite cu intenție;
    b) expulzat sau returnat din țările cu care România a încheiat acorduri în acest sens.

Model cerere de schimbare nume