Serviciul stare civilă

tel: +04-0230-522813

Serviciul stare civilă are următoarele atribuții principale:

  • controlează și coordonează activitatea de stare civilă desfășurată de ofițerii de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor și primăriilor din județul Suceava;
  • eliberează extrase de pe actele de naștere, căsătorie și deces la cererea autorităților publice prevăzute art. 69 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • asigură instruirea ofițerilor de stare civilă pentru perfecționarea pregătirii profesionale a acestora;
  • primește și distribuie în teritoriu listele de coduri numerice precalculate și verifică modul de atribuire, gestionare și înscriere a lor în actele de stare civilă;
  • se îngrijește de reconstituirea, prin copiere, a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse – parțial sau total – după exemplarul existent în arhiva proprie, certificând exactitatea datelor înscrise;
  • operează în registrele exemplarul II, în termenele legale, comunicările de mențiuni;
  • primește, verifică și avizează transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autoritățile străine, pentru cetațenii români;
  • primește, verifică și emite avizul conform în vederea rectificării actelor de stare civilă având în vedere referatul motivat al ofițerului de stare civilă și al actelor doveditoare depuse la dosar;
  • întocmește referate privind concluziile rezultate în urma verificărilor efectuate în dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativă și face propuneri motivate de aprobare sau respingere a cererii;
  • verifică și aprobă înscrierea mențiunilor cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanei sau cu privire la nume ori ca urmare a rectificării actelor de stare civilă, produse în străinătate;
  • verifică dosarele privind întocmirea actelor de naștere după împlinirea termenului de 1 an și întocmește avizul conform pentru întocmirea tardivă a actelor;
  • asigură prezența unui reprezentant la predarea-primirea gestiunii de stare civilă, cu ocazia schimbării din funcție a personalului cu atribuții de stare civilă, sau când, din diferite motive, acesta trebuie înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
  • constată contravențiile la regimul actelor de stare civilă prevăzute de Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • ține evidența și răspunde de buna conservare și asigurare a securității registrelor de stare civilă exemplarul II, a celorlalte documente aflate în arhiva stării civile, precum și a ștampilelor pentru mențiuni;
  • întocmește anual necesarul de certificate, registre de stare civilă și cerneală specială, pentru anul rmător, pe care le comunică Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor;
  • asigură consiliere de specialitate în vederea soluționării unor spețe din domeniul stării civile sesizate de serviciile publice comunitare locale și primăriile din județ ;
  • sesizează D.G.E.P. și organele Inspectoratului Județean de Poliție în cazul dispariției unor documente de stare civilă cu regim special de la  oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor;
  • solicită, centralizează și întocmește situațiile statistice și sintezele ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial și anual de către serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor, conform indicatorilor de stare civilă solicitați de către D.G.E.P. (transcrieri, schimbări de nume, identificări persoane, stabilirea identității unor categorii de persane, etc.) cu respectarea strictă a termenelor;
  • colaborează cu structurile subordonate ale Direcției Generale de Pașapoarte, ale Serviciului Cazier și Evidență Operativă, ale Direcției Generale a Finanțelor Publice pentru realizarea sarcinilor comune, precum și în scopul optimizării activității specifice;