Serviciul stare civilă

tel: +04-0230-522813

Serviciul stare civilă are următoarele atribuţii principale:

  • controlează și coordonează activitatea de stare civilă desfășurată de ofiţerii de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor și primăriilor din judeţul Suceava;
  • eliberează extrase de pe actele de naștere, căsătorie și deces la cererea autorităţilor publice prevăzute art. 72 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • sigură instruirea ofiţerilor de stare civilă pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a acestora;
  • primește și distribuie în teritoriu listele de coduri numerice precalculate și verifică modul de atribuire, gestionare și înscriere a lor în actele de stare civilă;
  • se îngrijește de reconstituirea, prin copiere, a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse – parţial sau total – după exemplarul existent în arhiva proprie, certificând exactitatea datelor înscrise;
  • operează în registrele exemplarul II, în termenele legale, comunicările de menţiuni;
  • primește, verifică și avizează rectificarea actelor de stare civilă având în vedere referatul motivat al ofiţerului de stare civilă și al actelor doveditoare depuse la dosar;
  • primește, verifică și emite avizul prealabil în vederea rectificării actelor de stare civilă având în vedere referatul motivat al ofiţerului de stare civilă și al actelor doveditoare depuse la dosar;
  • întocmește referate privind concluziile rezultate în urma verificărilor și investigaţiilor efectuate în dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativă și face propuneri motivate de aprobare sau respingere a cererii;
  • asigură prezenţa unui reprezentant la predarea-primirea gestiunii de stare civilă, cu ocazia schimbării din funcţie a personalului cu atribuţii de stare civilă, sau când, din diferite motive, acesta trebuie înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
  • constată contravenţiile la regimul actelor de stare civilă prevăzute de Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • ţine evidenţa și răspunde de buna conservare și asigurare a securităţii registrelor de stare civilă exemplarul II, a celorlalte documente aflate în arhiva stării civile, precum și a ștampilelor pentru menţiuni;
  • întocmește anual necesarul de certificate, registre de stare civilă și cerneală specială, pentru anul rmător, pe care le comunică Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;
  • asigură consiliere de specialitate în vederea soluţionării unor speţe din domeniul stării civile sesizate de serviciile publice comunitare locale și primăriile din judeţ ;
  • sesizează D.E.P.A.B.D. și organele Inspectoratului Judeţean de Poliţie în cazul dispariţiei unor documente de stare civilă cu regim special de la  oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor;
  • solicită, centralizează și întocmește situaţiile statistice și sintezele ce conţin activităţile desfășurate lunar, trimestrial și anual de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, conform indicatorilor de stare civilă solicitaţi de către D.E.P.A.B.D. (transcrieri, schimbări de nume, identificări persoane, stabilirea identităţii unor categorii de persane, etc.) cu respectarea strictă a termenelor;
  • colaborează cu structurile subordonate ale Direcţiei Generale de Pașapoarte, ale Serviciului Cazier și Evidenţă Operativă, ale Direcţiei Generale a Finanţelor Publice pentru realizarea sarcinilor comune, precum și în scopul optimizării activităţii specifice;
  • transmite, de îndată, comunicarea de menţiune însoţită de copia certificatului de divorţ pronunţat de notarul public, la exemplarul I al actului de căsătorie.