Acte de stare civilă - Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine

tel: +04-0230-522813

Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine      

      Actele de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite în străinătate, la autorităţile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.
      Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Suceava.
      Transcrierea certificatelor si a extraselor de stare civilă privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi avizul prealabil al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti.
      Cererea de transcriere se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia îşi are domiciliul titularul actului şi se face în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială autentificată.
      Minorii in vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu asistat de unul dintre părinţi sau, după caz de tutore; în cazul în care părinţii au domicilii diferite, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naştere poate fi oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului.
      Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, cererea se adresează primarului unității administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în țară, iar dacă nu au avut domiciliul în România, primarului sectorului 1 al municipiului București.
În cazul transcrierii certificatului de căsătorie, cererea se adresează primarului unității administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soților, iar dacă soții au domicilii diferite, la oricare din cele doua primării pe raza cărora aceștia au domiciliul.
În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează primarului unității administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului sau primarului unității administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în țară de către persoana decedată.
Pentru stabilirea primăriei unității administrativ-teritoriale competente să întocmească actul, cetățenii români cu domiciliul în străinătate prezintă dovada eliberată de S.P.C.L.E.P. de la ultimul domiciliu avut în țară.
Persoanele care se legitimează cu permis de ședere permanentă sau permis de ședere pe termen lung eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări în care se menționează domiciliul stabil în România, vor adresa cererea de transcriere primarului unității administrativ-teritoriale, potrivit datelor înscrise în permisul de ședere.
Cererea de transcriere este însoțită de certificatul sau extrasul de stare civilă eliberat de autoritățile străine în original, fotocopie și traducere legalizată (după caz), declarație din partea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit.

    Model cerere transcriere               Model declarație transcriere

  Cererea de transcriere este însoţită, după caz, de următoarele documente:
   a) fotocopii ale certificatelor de naştere şi căsătorie, fotocopii ale actului de identitate sau al paşaportului, după caz;
  b) declaraţii notariale, din partea ambilor soţi cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care, în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate, nu se face referire la numele soţilor după căsătorie;
  c) în situația în care părinții minorului au domicilii diferite, părintele care solicită transcrierea certificatului va da o declarație în fața ofițerului de stare civilă delegat cu privire la domiciliul minorului; în cazul în care transcrierea se face prin împuternicit, se va solicita declarație notarială cu privire la domiciliul minorului dată de părintele care solicită transcrierea.

    Model declarație domiciuliu minor


      Sunt supuse supralegalizării actele de la autorităţi şi instituţii din străinătate, din state cu care România nu are tratate sau convenţii de asistenţă juridică în materie, care urmează a fi folosite în România şi pentru care nu există scutire de supralegalizare.
      Pentru aceste documente trebuie urmate 3 etape succesive, în cadrul procedurii de supralegalizare, respectiv:

  • certificarea propriu-zisă a documentului, care se îndeplineşte, la nivel naţional, de către autoritatea competentă, în funcţie de propriile prevederi legislative
  • supralegalizarea documentului, vizat de autoritatea competentă a statului de provenienţă, de către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră ale României, din acel stat, sau de către misiunea diplomatică sau oficiul consular ale statului de origine, din România
  • supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României