Acte de stare civilă- Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit cetăţenia română şi care nu au avut niciodată domiciliul in România

tel: +04-0230-522813

Vă informăm că în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 397 din 2 iulie 2013 a fost publicată Legea nr. 213/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.
           
            În referire la dispoziţiile art. 41 alin. (51) lit. b) din Legea nr. 213/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precizăm că „transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit cetăţenia română şi care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, după cum urmează:
    a) cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al şefului Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în cazul celor care au depus cererea de redobândire la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din Municipiul Bucureşti;
    b) cu aprobarea primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ şi cu avizul prealabil al serviciilor publice judeţene de evidenţă a persoanelor, în cazul celor care au depus cererea de redobândire la birourile teritoriale ale Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie;
    c) cu aprobarea şi cu avizul autorităţilor publice locale prevăzute la lit. a) sau b), în cazul celor care au depus jurământul de credinţă la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României acreditate în străinătate”.

Documentele necesare la dosarul de transcriere a certificatului de naştere:

  • cererea tip (se primeşte la ghişeu – Primăria mun. Suceava – Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor – Serviciul Stare Civilă) – se va depune personal de titularul certificatului care a dobândit cetăţenia română sau prin împuternicit cu procură specială;
  • declaraţie pe propria răspundere că nu a mai solicitat transcrierea/înscrierea certificatului (declaraţie tip);
  • declaraţie pe proprie răspundere a a titularului actului sau a reprezentantului legal, dată în faţa ofiţerului de stare civilă, sau declaraţie notarială a acestora, în cazul cererilor depuse prin mandatar cu procură specială, din care să rezulte că cererea de redobândire a cetăţeniei române a fost depusă la biroul teritorial al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie Suceava;
  • certificatul de naştere al titularului (original şi două copii xerox);
  • traducere legalizată a certificatului de naştere al titularului (dacă este cazul) – original şi o copie xerox;
  • certificatul de redobândire a cetăţeniei române a titularului certificatului de naştere (original şi două copii xerox);
  • act de identitate (original + traducere legalizată) şi paşaport valabil (original + copie xerox);
  • alte documente (în funcţie de situaţie – certificat de căsătorie, documente ce fac dovada schimbării de nume);
  • pentru persoanele împuternicite – procura specială se depune în original + o copie,  însoţită de o copie a actului de identitate valabil .

DOSARELE DE TRANSCRIERE NU SE DEPUN LA SEDIUL DIRECTIEI JUDETENE DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR SUCEAVA